Rohit Sharma and Shikhar Dhawan - CricketAddictor

Rohit Sharma and Shikhar Dhawan

Indian Opener Rohit Sharma and Shikhar Dhawan

Rohit Sharma and Shikhar Dhawan (Image Credits: Twitter)

Rohit Sharma and Shikhar Dhawan 1